Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

Marta Kasmanová STORY nielen Z HORY

sídlo: Vŕšok 538/8A, 013 14 Kamenná Poruba

IČO: 37 092 901, DIČ: 1040731395, IČ DPH: nie je platiteľom DPH

zapísaná v registri Okresného úradu Žilina, odbor živnostenského podnikania,

č. živnostenského registra: 511-22208

e-mail: martakasmanova@martakasmanova.sk

tel. +421949871573

 

a jej zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Na základe potrieb definovaných vo Všeobecných obchodných podmienkach sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim alebo Poskytovateľom je spoločnosť Marta Kasmanová STORY nielen Z HORY, ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj tovaru a produktov umiestnených na internetovej stránke www.martakasmanova.sk. Kupujúcim alebo Používateľom je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Zákazníkom tohto internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať produkty na internetovej stránke www.martakasmanova.sk.

Orgánom dozoru nad činnosťou prevádzkovateľa internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79  Žilina 1.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Ak si chce kupujúci objednať u predávajúceho produkt z jeho internetového obchodu, musí kliknúť myšou na stránke produktu na tlačidlo Pridať do nákupného košíka. Potom sa môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť a prejsť do pokladne, kde nastaví dodacie a platobné podmienky, alebo bude pokračovať v nakupovaní. Objednávku vykoná potvrdením tlačidla s názvom Objednať s povinnosťou platby s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Predávajúci bez zbytočného odkladu zašle zákazníkovi na ním zadanú emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru, náklady na doručenie (poštovné) a spôsob platby, údaj o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o predávajúcom. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Ceny

Všetky ceny tovaru/produktov sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Nezahŕňajú však cenu dodania tovaru (poštovného). Cena poštovného je stanovená v týchto obchodných podmienkach a po výbere produktov aj v častiach Košík a Pokladňa.

Dodacie lehoty, miesto a spôsob dodania tovaru

Hmotný tovar posielam Slovenskou poštou formou doporučeného listu/balíka. Dodacia lehota je štandardne 5 až 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Jej dĺžku môže ovplyvniť doba čakania na prijatie platby na účet, keďže jedinou možnou platbou za tovar je platba vopred bankovým prevodom. Ovplyvniť dĺžku dodacej lehoty môže aj prepravná spoločnosť, ktorou je výhradne Slovenská pošta. Prepravca štandardne garantuje dodanie zásielky na druhý pracovný deň po dni jej podania na poštu. V prípade, ak vznikne dôvod na oneskorené dodanie na strane predávajúceho, informuje ten zákazníka o neskoršom termíne odoslania zásielky na ním zadanú e-mailovú adresu.

O tom, že objednávka bola odovzdaná prepravcovi predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak tomu tovar nebude doručený ani do 7 dní po tomto e-maile, kontaktuje kupujúci svoju dodávaciu poštu a predávajúceho. Ten mu bližšie informácie o nedodanom balíku a možných dôvodoch nedoručenia poskytne e-mailom.

Predávajúci je povinný vybaviť prijatú objednávku a doručiť kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo jeho časť nemôže dodať vo vyššie uvedenej lehote, informuje o tom kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru, alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa mu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu predávajúci finančné prostriedky vráti do 14 dní na zadaný bankový účet. Kupujúci tiež môže vyjadriť záujem počkať na naskladnenie tovaru, čo opäť potvrdí písomnou komunikáciou.

Objednávky predávajúci vybavuje každý pracovný deň.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list zasielam e-mailom na zadanú e-mailovú adresu v deň odoslania tovaru.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, má ten právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

Spôsob platby
  • platba vopred prevodom na bankový účet 

Faktúru – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list, zasielam e-mailom v deň odoslania produktu.

Poštovné a iné poplatky

K cenám tovaru uvedeným v internetovom obchode predávajúci pripočítava nasledovné poštovné:

  • doporučený list/balík na adresu 4,90 €
Stornovanie objednávky

Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr o tom informuje predávajúceho. Ak už objednávku zaplatil, peniaze mu predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého mu platba prišla.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na produkty, ktoré nemôže pre nedostupnosť na sklade dodať, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Reklamovanie tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode martakasmanova.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru kupujúci bezodkladne oznámi e-mailom na adresu martakasmanova@martakasmanova.sk. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode) zašle na adresu Marta Kasmanová, Vŕšok 538/8A, 013 14 Kamenná Poruba. Tovar  na reklamáciu je vhodné zaslať ako list alebo balík doporučene. Nikdy nie ako dobierku. Do balíka kupujúci priloží kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý dostal e-mailom a ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Po obdržaní reklamovaného tovaru bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať e-mailom.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupuje predávajúci podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka § 622 a 623. Odstrániteľné vady je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu alebo na žiadosť kupujúceho zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy. V takom prípade mu predávajúci vráti peniaze. Reklamáciu predávajúci vybavuje v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie kupujúceho informuje bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu doručí reklamačný protokol.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

Právo na odstúpenie od zmluvy si kupujúci uplatňuje písomnou formou v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom na to využije nasledovný vzorový formulár:

Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.
Adresát: Marta Kasmanová STORY nielen z HORY, so sídlom Vŕšok 538/8A, 01314 Kamenná Poruba, IČO: 37 092 901, DIČ: 1040731395,
Text: Týmto oznamujem, že odstupujem od uvedenej kúpnej zmluvy:
Číslo objednávky:
Dátum objednania:
Dátum prijatia:
Meno kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
Sumu za vrátený tovar si želám vrátiť na môj účet IBAN: SK
Podpis kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum (kedy žiadate)

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Marta Kasmanová, Vŕšok 538/8A, 013 14 Kamenná Poruba, ako doporučený list/balík bez dobierky. Do balíka priloží kópiu daňového dokladu – faktúru, ktorú obdržal e-mailom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar na prepravu odoslal najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Vrátený tovar musí doručiť kompletný a nepoškodený, inak zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci vráti kupujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy kúpnu cenu tovaru najneskôr do 14 dní na účet, ktorý uviedol v oznámení o odstúpení. Kúpnu cenu nie je povinný vrátiť, dokiaľ mu nie je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami internetového obchodu, podnet môže zaslať na e-mailovú adresu martakasmanova@martakasmanova.sk. Pokiaľ predávajúci podnet alebo reklamáciu nevybavil k jeho spokojnosti alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z. z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Formulár nájde tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy,  uzavretej medzi spoločnosťou Marta Kasmanová STORY nielen Z HORY a jej zákazníkom/kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.martakasmanova.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71

P.O. Box B-89

011 79  Žilina 1

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This